Skip links

Factorytalk Marketing

BatchLine 1.2 is now released (Thai version)

BatchLine คือโปรแกรมบันทึกการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Batch Record) นอกจากการบันทึกข้อมูลการผลิต ตัวโปรแกรมยังสามารถใช้จัดการกระบวนการผลิตทั้งหมด ตั้งแต่ออกแบบระบบการผลิต กำหนดขั้นตอนการผลิต ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิต เป็นนวัตกรรมที่ฉีกกรอบการบันทึกการผลิตด้วยกระดาษโดยสิ้นเชิง  ทีมงานของ BatchLine ทำงานร่วมกับลูกค้าและที่ปรึกษาด้าน Compliance อย่างหนัก เพื่อพัฒนาให้ BatchLine ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดอยู่เสมอ สำหรับเวอร์ชัน